Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη διαχείριση δεδομένων και στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων για σχεσιακά δεδομένα. Παρουσιάζεται ο σχεδιασμός του σχήματος βάσης δεδομένων χρησιμοποιώντας το Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων και η μετατροπή του σε Σχεσιακό σχήμα. Παρουσιάζεται η γλώσσα ερωτημάτων Σχεσιακή Άλγεβρα και γίνεται αναφορά στο Σχεσιακό Λογισμό. Περαιτέρω παρουσιάζουμε τη θεωρία της Κανονικοποίησης σχήματος. Αναλύουμε τη βασική γλώσσα για τη διαχείριση σχεσιακών δεδομένων, τη SQL . Περιγράφουμε την φυσική αποθήκευση των δεδομένων και παρουσιάζουμε τη βασική θεωρία για την κατασκευή δεικτών. Τέλος, μιλάμε για βασικά θέματα επεξεργασίας και βελτιστοποίησης ερωτημάτων.


Ροή Λ: Λογισμικό Η/Υ

6ο Εξάμηνο

Περιγραφή μαθήματος: 3.4.3123.6